Sự tham gia của gia đình

Gắn kết gia đình là gì?

Tuyên bố chính sách của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ về sự tham gia của gia đình từ những năm đầu đến lớp mẫu giáo định nghĩa sự tham gia của gia đình là “sự bao gồm có hệ thống của gia đình trong các hoạt động và chương trình thúc đẩy sự phát triển, học tập và sức khỏe của trẻ em, bao gồm việc lập kế hoạch, phát triển và đánh giá các hoạt động, chương trình và hệ thống đó. "

Sự tham gia của gia đình là không đổi trong suốt cuộc đời của trẻ và là trách nhiệm chung của nhân viên nhà trường và gia đình. Trường học cam kết làm cho các gia đình cảm thấy được chào đón và gắn kết các gia đình theo những cách có ý nghĩa. Các gia đình cam kết hỗ trợ tích cực cho việc học tập, phát triển, sức khỏe và thể chất của con em mình. Sự tham gia hiệu quả của gia đình xảy ra ở nhiều cơ sở bao gồm gia đình, trong trường học, các chương trình ngoài trường học và trong cộng đồng.

Tại sao sự tham gia của gia đình lại quan trọng?

Nghiên cứu cho thấy rằng khi có sự tham gia của gia đình, học sinh sẽ đạt điểm cao hơn, lựa chọn các hành vi lành mạnh hơn và có các kỹ năng xã hội tốt hơn. Bằng cách tạo ra mối quan hệ hợp tác bền chặt và hiệu quả giữa gia đình và nhà trường, chúng ta có thể tạo ra một môi trường an toàn và hỗ trợ cho trẻ em học tập, trưởng thành và phát triển.2